Zoom

  • Increase
  • Decrease

Current Zoom: 100%

Beartas

Is é an tÚdarás um Ard-Oideachas (ÚAO) an comhlacht reachtúil pleanála agus forbartha beartais don ardoideachas agus do thaighde in Éirinn, agus chuige sin, cuireann sé comhairle ar an Rialtas agus ar an Aire Oideachais agus Eolaíochta.  Tá freagracht ar an ÚAO maidir le leithdháileadh cistiúcháin Státchiste ar institiúidí ardoideachais na hÉireann agus tá roinnt freagrachtaí eile air freisin faoi mar atá leagtha síos i reachtaíocht ábhartha (féach thíos). Déanann an obair bheartais agus phleanála straitéiseach a dhéanann an ÚAO fónamh ar oideachas, múineadh agus foghlaim, agus ar réimsí taighde níos leithne náisiúnta agus idirnáisiúnta. 

 

Leagann an Straitéis Náisiúnta don Ardoideachas go dtí 2030 amach roinnt de na príomhdhúshláin a bheidh ann d’earnáil Ardoideachais na hÉireann sna blianta atá le teacht.  Glacann Plean Straitéiseach 2012-2016 an ÚAO leis an bhfís uaillmhianach seo do thodhchaí ardoideachais na hÉireann agus leagann sé amach an cion tairbhe atá ar intinn ag an ÚAO a dhéanamh le tacú leis an bhfís sin le treochlár soiléir maidir le conas í a bhaint amach.  Déanann an Plean iarracht ar a chinntiú go mbíonn socruithe bheartais agus phleanála, rialachais agus feidhmíochta an ÚAO féin i ndán don tasc a bhaineann le claochlú a stiúradh.  Cuireann Plean Straitéiseach an ÚAO in iúl freisin fís don Ardoideachas – forbairt earnála a chuireann le sochaí a chur chun cinn trí institiúidí ardoideachais atá cumhachtaithe, dinimiciúil, fiontraíoch, le go leor acmhainní agus féinriartha.

 

Tugann an rannóg Beartais agus Pleanála Straitéiseach cúnamh don Údarás ina shaothar trí anailís oibiachtúil agus comhairle a sholáthar ar cheisteanna ardoideachais, agus trí cheisteanna tábhachtacha maidir le beartas agus ceannasaíocht a aithint – anois díreach agus sa bhfadtéarma – in Éirinn agus go hidirnáisiúnta.  Tá sé mar chuspóir again feabhas a chur ar ardoideachas in Éirinn, agus feabhas a chur ar chuntasacht, trí thimpeallacht bheartais a bhíonn níos mó ar an eolas a chruthú, agus trí fhreagraí phraiticiúla a fhorbairt ar na ceisteanna straitéiseacha atá i ndán do cheannairí na n-institiúidí ardoideachais agus na ngníomhaireachtaí poiblí.

 
SOCIAL & COMMUNITY
hea facebook